Avís legal

L’accés a la web OriolBg.com, es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions i avisos legals que apareixen en el document present. L’accés i posterior utilització de la web per part de l’usuari implicarà la seva conformitat expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. En cas que l’usuari no estigui d’acord amb el contingut d’aquest document, no podrà accedir als serveis que s’ofereixen des d’aquesta web.

L’accés a OriolBg.com és de caràcter gratuït. OriolBg.com pot modificar de manera unilateral i en qualsevol moment que es cregui convenient la configuració d’aquesta web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar, limitar o suspendre de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar l’usuari dels canvis a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació en la pàgina web, sempre que les circumstàncies ho permetin.

OriolBg.com és un domini registrat a nom de Oriol Bargalló Celades. El contingut i la realització de la pàgina web OriolBg.com és propietat de Oriol Bargalló Celades amb D.N.I. 47789665N i amb adreça postal Plaça de la Creu, 18, 1er 1a – 08750 Molins de Rei – Barcelona

Protecció i tractament de dades de caràcter personal

OriolBg.com, titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

Galetes

En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga s’utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Protecció de dades personals incloses en els formularis

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de demandes del web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat, amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació o realizar les seves comandes amb les seves competències, i adreçar-vos qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i electrònics, sobre el nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei, a fi de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.

Cessió de dades de caràcter personal

OriolBg.com es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

Drets de les persones interessades

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l’adreça electrònica: oriolbargallo@gmail.com, o a l’adreça postal:

Oriol Bg
Oriol Bargalló Celades
Plaça de la Creu, 18, 1er 1a
08750 MOLINS DE REI
Barcelona